VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI GÜVENLİK KORUCUSU ALIMI İLANI

Viranşehir Hit: 363 / Yorum: 0 / 5 Kasım 2018 17:17
VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI GÜVENLİK KORUCUSU ALIMI İLANI
-A +A

Viranşehir İlçesi mülki sınırları içinde Karatepe, Kargalı, Kınalıtepe, Büyükçavuşlu, Kızlarsarayı, Dikili, Pınarlar, Gözler, Gölcük, Yaban, Tekneli, Taşyaka, Germen ve Kırbalı Köylerinde azalan GK sayılarının takviye edilmesi maksadıyla toplam (20) Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır.

İstekliler, Viranşehir İlçe Kaymakamlığı Resmi Internet Sitesinden (http://www.virahşehir.gov.tr.), Viranşehir Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden ya da Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığından temin edecekleri Güvenlik Korucusu Alımı Başvuru Kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde müracaat edebileceklerdir.


BAŞVURULAR 06-16 KASIM 2018 TARİHLERİ ARASINDA
VİRANŞEHİR İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINA YAPILACAKTIR.
 
 
                Ömer DERECİ
                 Viranşehir  Kaymakamı
 
 
A.     YASAL DAYANAK
 
         1.   442 sayılı Köy Kanunu,
         2.   09 Ocak 2008 tarihli ve 13105 sayılı Geçici Köy Korucuları Yönetmeliği.
         3.   JGY 202-24 Geçici Köy Korucuları Yönergesi
         4.   İçişleri Bakanlığının 16.08.2017 tarihli ve 12229819-165.04-E.7022 sayılı “Bakan
             Oluru”
         5.   Şanlıurfa Valiliğinin 30 Ekim 2018 tarihli, Sayı.:29500779-0450-4261508/TEM   sayılı emri.
 
 
B.     GÖREVLENDİRME YERİ VE TANIMI:
 
         Çeşitli sebeplerle azalan  Güvenlik Korucusu (GK) sayılarının takviye edilmesi maksadıyla; Viranşehir İlçesine bağlı Karatepe, Kargalı, Kınalıtepe, Büyükçavuşlu, Kızlarsarayı, Dikili, Pınarlar, Gözler, Gölcük, Yaban, Tekneli, Taşyaka, Germen, Kırlık Köylerinde toplam  (20) GK alımı yapılacaktır. GK’lar ilgili mevzuatla kendilerine verilen görevleri icra edecekler ve özlük işlemleri mülki idare amiri adına İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülecektir.
 
 
S.NO
İLÇESİ
YERLEŞİM YERİ
ALINACAK GK SAYISI
01
Viranşehir
Karatepe
1
02
Viranşehir
Kargalı
1
03
Viranşehir
Kınalıtepe
2
04
Viranşehir
Büyükçavuşlu
3
05
Viranşehir
Kızlarsarayı
1
06
Viranşehir
Dikili
1
07
Viranşehir
Pınarlar
1
08
Viranşehir
Gözler
1
09
Viranşehir
Gölcük
1
10
Viranşehir
Yaban
4
11
Viranşehir
Tekneli
1
12
Viranşehir
Taşyaka
1
13
Viranşehir
Germen
1
14
Viranşehir
Kırbalı
1
 
 
C.     MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:
 
         Müracaatlar; duyurunun yapıldığı 06.11. 2018 tarihinden,  16.11.2018 günü mesai saati sonuna kadar dilekçe ile şahsen Viranşehir İlçe J.K.lığı Hrk.Eğt.Ks.A.liğine yapılacaktır. Dilekçe ekine istenen belgeler konacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
Ç.     SINAV TARİHLERİ:
 
         GK adayları, Viranşehir Kaymakamlığınca oluşturulacak Heyet tarafından 18.11.2018 günü/günleri saat: 09.00’da Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığında Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testine (Spor Testi) tabi tutulacaktır ( spor testine katılacak adaylar spor kıyafetli ve spor ayakkabılı olacaklardır.) Fiziki Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylara Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığında yapılacak olan mülakat sınavı tarihi ayrıca bildirilecektir.Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (Spor Testi) ve mülakata katılacak adaylar yanlarında nüfus cüzdanlarını getireceklerdir.
 
Sonuçlar Kaymakamlık internet sitesinde açıklanacaktır.
 
D.     GÖREVE ALINMADA ARANACAK ŞARTLAR:
 
1.      T.C. vatandaşı olmak,
2.      Askerlik hizmetini yapmış olmak, (Erkek Adaylar İçin)
3.      Kırk Yaşından büyük olmamak,
4.      Okuryazar olmak,
5.      Kamu haklarından mahkûm bulunmamak,
6.      5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak,
7.      Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
8.      3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
9.      Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
10.    Hâlihazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek, ( ilan tarihinden sonra yapılan ikamet  değişiklikleri  kabul edilmeyecektir. )
11.    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak,
12.    Siyasi parti üyesi olmamak,
13.    Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak,
 
 
E.     İSTENEN BELGELER:
 
1.      Nüfus cüzdanı fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği, ( Nüfus Müdürlüğünden )
2.      Diploma veya okur-yazar olduğuna dair İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış belge,
3.     Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge, (Askerlik Şubesinden)
 
4.    Tam teşekküllü hastaneden alınacak “Güvenlik Koruculuğu Yapmasında ve Silah Kullanmasına Mani bir sağlık sorunu olmadığını gösterir” ibareli sağlık kurulu heyet raporu
5.      6 adet vesikalık fotoğraf ,
6.      Sabıka kaydı (Not: Sabıka kaydı arşiv kaydı ile birlikte istenecektir. C.Savcılığından)
7.      İl/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınmış ikametgâh belgesi. “ Başvuru tarihi olan 06.11.2018 tarifi itibariye başvuru yaptığı mahallede ikamet ediyor olmak” (İlçe Nüfus Müdürlüğünden )
8.      Herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair belge,
9.     Müracaat ve Taahhütname Formu
 
(Müracaat ve sonrasında ibraz edilen tüm belgelerde sahtecilik yapıldığı tespit edilirse göreve son verilecek ve yasal işlem başlatılacaktır.)
 
 
F.      FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ:
 
Adaylar; 18.11.2018 günü saat: 09.00’ da Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığında, Koşu, Mekik ve Şınav branşlarında Fiziki Yeterlilik Testine tabi tutulacaktır. Fiziki Yeterlilik Testi’nde EK-A’da bulunan cetvel doğrultusunda puanlama yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Testi (Şınav, Mekik, Koşu) ortalaması en az 50 puan olacaktır. Bir branştan 40’ ın altında puan alan aday başarısız sayılacaktır.
FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ (ŞINAV, MEKİK, KOŞU) PUAN TABLOSU EK-A’DADIR.
 
G.     MÜLAKAT :
 
        Mülakat tarihi adaylara bildirilecek olup, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığında yapılacaktır. Mülakatta adaylar komisyon tarafından “Değerlendirme Kriterleri” de esas alınarak 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
 
Ğ.     SEÇME VE DEĞERLENDİRME:  
 
Fiziki yeterlilik testi ve mülakat puanı ortalaması adayların genel sıralamasını oluşturacak,  komisyon tarafından yapılacak değerlendirme sonucu görevlendirme işlemleri başlatılacaktır. Tüm kriterlerin değerlendirilmesi sonucu eşitlik durumunda eğitim, yaş, vücut kitle indeksi kriterlerine bakılacak, eşitliğin bozulmaması durumunda göreve alım işlemi kura ile belirlenecektir. Asil (20), GK adayı belirlenecektir. Sonuçlar kaymakamlık internet sitesinde açıklanacaktır.
 
Yeterli sayıda başarılı GK adayı olmaması durumunda yeniden değerlendirme yetkisi komisyona aittir.
 
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ EK-B’DEDİR.
 
MEKİK TESTİ DEĞERLENDİRME TABLOSU
 
TEKRAR SAY.
YAŞ GRUBUNA GÖRE PUAN
20 – 30
31-40
 
 
 
 
36 ve üzeri
100
 
 
 
 
 
35
98
 
 
 
 
 
34
96
 
 
 
 
 
33
94
 
 
 
 
 
32
92
 
 
 
 
 
31
90
100
 
 
 
 
30
88
98
 
 
 
 
29
86
96
 
 
 
 
28
84
94
 
 
 
 
27
82
92
 
 
 
 
26
80
90
 
 
 
 
25
75
88
 
 
 
 
24
70
86
 
 
 
 
23
65
84
 
 
 
 
22
60
82
 
 
 
 
21
55
80
 
 
 
 
20
50
75
 
 
 
 
19
45
70
 
 
 
 
18
40
65
 
 
 
 
17
34
60
 
 
 
 
16
30
55
 
 
 
 
15
25
50
 
 
 
 
14
20
45
 
 
 
 
13
15
40
 
 
 
 
12
10
34
 
 
 
 
11
5
30
 
 
 
 
10
 
25
 
 
 
 
9
 
20
 
 
 
 
8
 
15
 
 
 
 
7
 
10
 
 
 
 
6
 
5
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŞINAV TESTİ DEĞERLENDİRME TABLOSU
 
TEKRAR SAY.
YAŞ GRUBUNA GÖRE PUAN
20 – 30
31-40
 
 
 
 
36 ve üzeri
100
 
 
 
 
 
35
98
 
 
 
 
 
34
96
 
 
 
 
 
33
94
 
 
 
 
 
32
92
 
 
 
 
 
31
90
100
 
 
 
 
30
88
98
 
 
 
 
29
86
96
 
 
 
 
28
84
94
 
 
 
 
27
82
92
 
 
 
 
26
80
90
 
 
 
 
25
78
88
 
 
 
 
24
76
86
 
 
 
 
23
74
84
 
 
 
 
22
72
82
 
 
 
 
21
70
80
 
 
 
 
20
68
78
 
 
 
 
19
66
76
 
 
 
 
18
64
74
 
 
 
 
17
62
72
 
 
 
 
16
60
70
 
 
 
 
15
55
68
 
 
 
 
14
50
66
 
 
 
 
13
45
64
 
 
 
 
12
40
62
 
 
 
 
11
35
60
 
 
 
 
10
30
55
 
 
 
 
9
25
50
 
 
 
 
8
20
45
 
 
 
 
7
15
40
 
 
 
 
6
10
35
 
 
 
 
5
5
30
 
 
 
 
4
 
25
 
 
 
 
3
 
20
 
 
 
 
2
 
15
 
 
 
 
1
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3000 M. KOŞU TESTİ DEĞERLENDİRME TABLOSU
 
SÜRE (DK SN)
YAŞ GRUBUNA GÖRE PUAN
20 – 30
31-40
 
 
 
 
13 00
100
 
 
 
 
 
13 20
97
 
 
 
 
 
13 40
94
 
 
 
 
 
14 00
91
 
 
 
 
 
14 20
88
 
 
 
 
 
14 40
85
 
 
 
 
 
15 00
82
100
 
 
 
 
15 20
80
97
 
 
 
 
15 40
77
94
 
 
 
 
 16 00
73
91
 
 
 
 
16 20
70
88
 
 
 
 
16 40
65
85
 
 
 
 
17 00
60
82
 
 
 
 
17 20
55
80
 
 
 
 
17 40
50
77
 
 
 
 
18 00
45
73
 
 
 
 
18 20
40
70
 
 
 
 
18 40
35
65
 
 
 
 
19 00
30
60
 
 
 
 
19 20
25
55
 
 
 
 
19 40
20
50
 
 
 
 
20 00
15
45
 
 
 
 
20 20
10
40
 
 
 
 
20 40
5
35
 
 
 
 
21 00
 
30
 
 
 
 
21 20
 
25
 
 
 
 
21 40
 
20
 
 
 
 
22 00
 
15
 
 
 
 
22 20
 
10
 
 
 
 
22 40
 
5
 
 
 
 
23 00
 
 
 
 
 
 
23 20
 
 
 
 
 
 
23 40
 
 
 
 
 
 
24 00
 
 
 
 
 
 
24 20
 
 
 
 
 
 
24 40
 
 
 
 
 
 
25 00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facebook'ta paylaş butonu
Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Benzer Haberler
Viranşehir
BAŞKAN OPAK 15 TEMMUZ VİRANŞEHİR’DE ANMA ETKİNLİKLERİNE, KATILDI

BAŞKAN OPAK 15 TEMMUZ…

14:11 - 16 Temmuz 2019
Viranşehir
VİRANŞEHİR’DE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANMA PROGRAMI

VİRANŞEHİR’DE 15 TEMMUZ…

13:39 - 16 Temmuz 2019
Viranşehir
FİNAL OKULLARINDA  BİR GÜNEŞ DOĞAR.

FİNAL OKULLARINDA BİR GÜNEŞ…

19:51 - 14 Temmuz 2019
Viranşehir
DIŞI KARPUZA İÇİ KAVUNA TADI SALATALIĞA BENZİYOR VİRANŞEHİR DE 45 DERECE SICAKLIK ALTINDA ŞELENGO HASADI

DIŞI KARPUZA İÇİ KAVUNA TADI…

14:19 - 14 Temmuz 2019
Viranşehir
 VİRANŞEHİR ŞANLIURFA KARAYOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ TIR YANDI

VİRANŞEHİR ŞANLIURFA…

15:33 - 12 Temmuz 2019
Viranşehir
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ…

15:14 - 12 Temmuz 2019
Dikkat Çekenler
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Anket

Sayfalar
Duyurular
Linkler
Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...